Menu Zamknij

Blog

Działalność nierejestrowana – co to jest?

działalność nierejestrowana

Jeśli nie wiesz czy chcesz działać we własnym biznesie, jeśli świadczysz bardzo drobne usługi jak korepetycje czy tworzysz rękodzieło, np. stroiki florystyczne to naprawdę dobra opcja na dodatkowy dochód.

Prowadzenie niezarejestrowanej działalności możliwe jest od 30 kwietnia 2018 roku. W art. 5 ust. 1 Prawo przedsiębiorców ustawodawca zamieścił następujący zapis:

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Ile można zarobić na działalności bez rejestracji w 2019?

Kwota przychodu, do której nie musimy rejestrować działalności gospodarczej jest to połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli 1125 zł brutto.

Działalność bez rejestracji a księgowość

Osoba prowadząca nierejestrowaną działalność ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierający sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia.

Działalność bez rejestracji a inne obowiązki

Inne ustawy i akty prawne mogą nakładać dodatkowe obowiązki, które należy wykonywać nawet w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowej (np. obowiązek posiadania kasy fiskalnej i uzyskania numeru NIP w przypadku wykonywania działalności wskazanych w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czy obowiązek spełniania odpowiednich wymogów sanitarnych w przypadku sprzedaży produktów spożywczych).

Nie ma obowiązku występowania o numer NIP, jednak można wystąpić o ten numer wypełniając formularz NIP-7. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach przepisy prawa mogą przewidywać konieczność uzyskania takiego numeru, np. kiedy mamy kasę fiskalną albo musimy być płatnikiem VAT.

Działalność bez rejestracji a faktury i rachunki

Klienci osób, które prowadzą działalność nierejestrowaną mają prawo oczekiwać faktury lub rachunku za sprzedany towar lub usługę – żądanie może być zgłoszone nawet do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktura musi zawierać:

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny, czyli numer faktury
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Działalność nierejestrowana a podatek dochodowy

Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. To rodzaj przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik rozlicza te przychody w zeznaniu rocznym PIT-36. Nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, a koszty działalności nierejestrowej mogą zostać odliczone od pochodzących z niej przychodów.